Prayer delivered at the start of Senate session, Sept. 1, 2009

Ama Naming Makapangyarihan: 

Sa kanyang pagpanaw at pagpasok sa iyong Kaharian, Ama naming Makapangyarihan, hiling namin na Iyong kalingain ang aming minamahal at iginagalang na Ka Eraño Manalo.

Nawa’y panatilihin Mong buhay ang kanyang mabuting halimbawa sa puso at isipan ng sambayanan.

Marapatin mong ipagpatuloy namin, kasama ng buong Iglesia, ang kanyang mga nasimulan na adhikain at mapagyaman nawa namin ang kanyang iniwang aral at pamantayan sa tungkulin at pananampalataya.

Sa iyong ngalan, ito ang hiling namin. Amen.

*****