Walang imposible sa nag-aaral at nagbabasa. Bukod pa ito sa katotohanang ang bawa’t senador ay may mga abogado na puwedeng konsultahin.

meme1013-impeach