Tungkulin ng sundalo na ipagtanggol ang bayan at ihubog ang kabataan tungo sa maayos na kinabukasan.

meme1112-pma